محاسبه عمر و قابلیت اطمینان عملکرد بی نقص تجهیزات-نظرسنجی و آزمون نهایی