مبانی و اصول مدیریت در صنعت نفت و گاز- نظرسنجی- آزمون پایانی