جمع آوری و انتقال مایعات گازی -نظرسنجی- ازمون پایانی