در این درس اصول ابتدایی برنامه نویسی در دو درس اصلی و شش بخش اصلی تدریس خواهد شد